Z historie firmy

Firma CM security system s.r.o. byla založena v únoru 1991 jako firma poskytující služby v oblasti elektronických bezpečnostních systémů. Své první zakázky realizovala firma CM security system s.r.o. na základě know-how získaného školením klíčových pracovníků firmy u zahraničních firem. Orientace na dodávky kvalitní a spolehlivé elektrické zabezpečovací signalizace vyústila v partnerský vztah s německou firmou ABI Sicherheitssysteme G.m.b.H., která zaujímá jedno z předních míst mezi výrobci a distributory elektronických bezpečnostních systémů nejvyššího technického standardu na evropském trhu.
Snaha uspokojit zvětšující se okruh zákazníků si vynutila vybudování dalších poboček v Ostravě (1993), v Prostějově (1996), v Mostě (1997) a v Praze (1998).Centrum firmy CM security system s.r.o. zůstalo v jižních Čechách - v Blatné cca 100 km od Prahy. Pobočky jsou personálně i technicky dostatečně vybaveny, takže mohou provádět v daném regionu samostatnou marketingovou činnost a kompletně realizovat sjednané zakázky včetně předprojektové a projektové přípravy a zabezpečení pohotovostního servisu. Firma se v roce 1993 stala zakládajícím členem profesního sdružení Gremium Alarm, na jehož činnosti se podílí dodnes.
V souladu s potřebami zákazníků firma postupně začala nabízet služby v dalších oblastech technického zabezpečení objektů jako je průmyslová televize, přístupové a docházkové kartové systémy, elektrická požární signalizace, systémy ozvučení a jednotného času atd.

Postavení firmy v současnosti

V současné době je firma CM security system s.r.o. stabilizovanou firmou, která našla své zákazníky a své místo na trhu zabezpečovací techniky. Díky kvalitnímu marketingově orientovanému řízení, regionálnímu rozdělení trhu mezi pobočky při zachování jednotné technologické základny a centrálního nákupu prvků dosahuje firma konkurenčních cen přes nadstandardní kvalitu služeb. Tato kvalita je dána jednak zásadní orientací na používání prvků od renomovaných evropských a japonských výrobců, ale především respektováním náročných požadavků technických norem VdS platných v Německu při projektování i realizaci zabezpečovacích systémů. Protože se tyto předpisy staly základem technických směrnic firmy, nečiní nám nyní problémy přechod na předpisy Evropské unie, který se v současnosti postupně začíná dotýkat i zabezpečovacích firem.
Firma se snaží udržovat jednotný image, jehož součástí jsou v neposlední řadě i způsoby jednání a chování montážních pracovníků při realizaci zakázek. Image firmy je dotvářen účastí na prestižních profesních výstavách, na kterých se firma již tradičně prezentuje vysokou technickou i estetickou úrovní svých expozic. K informovanosti zákazníků napomáhá i vydávání vlastního technického informačního bulletinu, který je zdarma zasílán širokému okruhu zájemců zabývajících se problematikou ochrany objektů.
Firma klade velký důraz na profesionalitu svých pracovníků. V systému řízení firmy je integrován prvek periodického proškolování pracovníků a ověřování jejich znalostí jak z hlediska zákonných předpisů, tak i z hlediska odborného růstu. V dnešní době je již samozřejmostí využívání nástrojů počítačové podpory projektování, bez kterých by naši projektanti a autorizovaní inženýři již nemohli plnit požadavky na množství a kvalitu projektů. O kvalitě práce pracovníků firmy svědčí nejlépe udělená osvědčení, která opravňují firmu realizovat zakázky pro Armádu ČR, Investiční a poštovní banku, Českou spořitelnu atd.
Všeobecný trend na trhu zabezpečovací techniky integrovat jednotlivé slaboproudé systémy v objektu do jednoho systému nás vedl k úzké spolupráci s předními firmami v oborech telekomunikace, počítačových sítí a výpočetní techniky, STA, kabelové televize, apod. Společně s našimi pečlivě vybranými a prověřenými partnery jsme schopni navrhnout a realizovat v nejrůznějších typech objektů komplexní elektronický systém vybavený nejmodernější zabezpečovací, protipožární, komunikační, výpočetní a jinou technikou podle přání zákazníka.